Samtycke till registrering och användande av personuppgifter

Med personuppgifter avses i detta samtyckesavtal

För- och Efternamn
Position/titel
E-postadress
Telefonnummer
Företagsnamn

Informationen samlas in från enskilda personer (nedan kallade Användare) mot bakgrund av att dessa önskar få tillgång till fördjupad information från den eller de beräkningstjänster Studio Strumenti AB, organisationsnummer 556920-7243, tillhandahåller via sin hemsida, inklusive därunder liggande sidor, studiostrumenti.se. Syftet med informationsinsamlingen är att förmedla erbjudanden om tjänster till Användaren baserade på ovan nämnda beräkningstjänster.

Personuppgiftsansvarig hos Studio Strumenti AB är av Studio Strumenti AB därtill utsedd person.

Användaren är införstådd med att de personuppgifter som denne lämnar samlas in och behandlas med stöd av personuppgiftslagen (1998:204) och den Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning 2016/679). Användaren samtycker till att dennes personuppgifter kommer att användas i Studio Strumenti AB:s ord- och textbehandling, kundhanteringssystem, registerföring, samt e-post.

Användarens är även införstådd med att de personuppgifter som denne lämnar kan komma att delas med Studio Strumenti AB:s samarbetspartners (nedan kallade Samarbetspartners) i syfte att kunna förmedla erbjudanden om tjänster kopplade till och baserade på ovan nämnda beräkningstjänster till Användaren. Personuppgifterna kan då komma att användas i Samarbetspartners ord- och textbehandling, kundhanteringssystem, registerföring, samt e-post. Personuppgifter som är äldre än tolv månader avförs från registerföringen.

När Samarbetspartner erhåller personuppgifter avseende Användaren, åtar sig Samarbetspartner samma personuppgiftsansvar som Studio Strumenti AB.

Eventuella klagomål angående behandlingen skickas i första hand till Studio Strumenti AB och/eller Samarbetspartners för rättelse. Fortsatta klagomål kan därefter skickas till Datainspektionen.

Samtycket är giltigt tills vidare. Användaren har rätt att när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Detta gör Användaren genom att kontakta personuppgiftsansvarig hos Studio Strumenti AB. Observera dock att ett återkallande av Användaren av dennes samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Användare har även rätt att kontakta Studio Strumenti AB för att få information om vilka uppgifter som behandlas om Användaren eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av Användarens personuppgifter.