Från chef till ledare

Ledarskap för att få motiverade och engagerade medarbetare

För att ledarutveckling ska ge konkreta resultat i verksamheten är det viktigt att fokus ligger på sådant som behöver förändras. Först då kan man räkna med att få positiva effekter som ökad motivation, bättre prestationer och lägre sjukfrånvaro hos medarbetarna.

Vi arbetar utifrån en modell som startar med en kartläggning av den aktuella chefens utvecklingsområden. Kartläggningen gör det möjligt att rikta utvecklingsinsatserna mot de områden som uppfattas som viktigast och mest angelägna. Det är chefens underställda som står för feedbacken genom att anonymt besvara ett formulär med frågor om dennes ledarskap.

Utifrån sin egen analys av kartläggningen, samt med stöd av oss och ett arbetsmaterial som steg för steg guidar henne/honom i arbetet, utformar chefen därefter ett antal konkreta aktiviteter att genomföra. Aktiviteterna sammanfattas i en handlingsplan vilken också innehåller beslut om när och hur ofta chefen avser att genomföra dem.

Tillsammans bestämmer vi sedan när vi ska träffas på nytt för uppföljning och fortsatta samtal om chefens utveckling. Totalt ingår sex timmars möten för introduktion, resultatåterföring samt coachning i programmet. Tiden är tänkt att fördelas på fyra möten över en period om tre månader.

Efter det sista uppföljningsmötet erbjuds chefen möjlighet att genomföra en ny kartläggning efter ytterligare sex till nio månader. Syftet med att göra en andra mätning är att följa upp att aktiviteterna lett till bestående beteendeförändringar hos chefen. Vidare att de påverkat medarbetarnas uppfattning om chefens ledarskap, samt att de lett till de eftersträvade positiva effekterna hos medarbetarna.

Kontakta oss för mer information