Visst vill du att både du och dina medarbetare ska tycka det är positivt att komma till jobbet.

Till en arbetsplats där ni mår väl och där det är naturligt att göra sitt bästa och lite till när det behövs.

En arbetsplats som bygger på sunda principer med respekt, motivation och arbetsglädje som självklara delar av miljön.

Men, vad krävs då för att bli en sund arbetsplats?

Utifrån grundläggande mänskliga behov har vi identifierat ett antal viktiga byggstenar vilka behöver vara på plats (listan är klickbar)

Säkerhet

Att kunna känna sig säker på sin arbetsplats borde vara en självklarhet. Tyvärr finns det arbetsplatser som inte lever upp till detta. Exempelvis finns det yrken där man ständigt riskerar att bli utsatt för fysiskt våld.

Än vanligare är det att kunder, klienter, nära anhöriga, etc., men också kollegor eller chefer, skapar psykisk osäkerhet genom att kränka, mobba, hota m.m.

På en sund arbetsplats arbetar man systematiskt för att minimera risker och eliminera oönskade beteenden

Stabilitet

I ett samhälle där det konstant efterfrågas mer flexibilitet och ökad förändringstakt kan begrepp som stabilitet och långsiktighet verka helt otidsenliga. Det går dock inte att ändra på att stabilitet och långsiktighet är två djupt liggande mänskliga behov. De följer oss genom hela livet, från tidig barndom och framåt, och är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla goda och trygga relationer.

Givetvis går det att minska graden av stabilitet och långsiktighet. Men, det har också ett pris i form av att det påverkar relationerna på arbetsplatsen

Gemensamma värderingar

Vad vi väljer att göra, våra handlingar, styrs av de värderingarna vi har. För att en arbetsplats ska vara sund behöver man dela några grundläggande värderingar.

Det handlar då inte bara om hur vi ska förhålla oss till varandra, utan också om hur vi vill genomföra det som är verksamhetens huvuduppgift, t.ex. vilket förhållningssätt vi ska ha gentemot kunderna, vilken kvalitetsnivå vi vill ha, hur vi ska vara organiserade för att bäst uppnå denna, vilken slags ledarskap som är ok, vad vi menar med medarbetarskap, etc.

Gemensamma värderingar ger riktning då de talar om vad vi strävar efter

Bra kommunikation

När vi inte klarar av att kommunicera är det en tidsfråga innan något går snett. Dålig kommunikation leder ofta till missförstånd och föder oönskade beteenden.

Bra samarbete förutsätter bra kommunikation. Bra kommunikation förutsätter i sin tur trygghet. Först när vi känner oss trygga vågar vi öppna upp oss för en rak och ärlig kommunikation.

På en sund arbetsplats anstränger vi oss för att kommunicera så vi förstår varandra, både i ord och handling

Ansvarstagande

På en sund arbetsplats är det en del av kulturen att bevara det som skapar det sunda. Det är därför också naturligt att ta upp och hantera oklarheter, svåra frågor och oönskade beteenden. Sådant som, om det lämnas därhän, kan starta en nedåtgående spiral.

Lika naturligt är det att var och en tar ansvar för att lösa sin och arbetsplatsens huvuduppgift så bra som möjligt.

När alla tar ansvar lyfter verksamheten

Ömsesidigt utbyte

Har du ett arbete har du också en uppgift att fylla. Du finns på arbetet för att du har ansvar för att möta en kunds (klients, patients, etc.) behov. Men, samtidigt får inte detta ske på bekostnad av att du ska behöva ge upp dina egna behov.

På en sund arbetsplats finns det ett ömsesidigt utbyte där såväl medarbetare som chefer kan få sina behov tillgodosedda.

Givetvis inom rimliga gränser. Dessutom hela tiden med utgångspunkt i att kundens behov har högsta prioritet.

Acceptans

Ett annat viktigt mänskligt behov är att bli accepterad. På en sund arbetsplats lyssnar man på, accepterar och respekterar varandra. Man ger och tar. Man lyssnar för att lära av andra.

Man är lyhörd inför att förstå vilka behov som finns. Inte bara hos kunderna (klienterna, patienterna, etc.) utan även bland kollegorna.

Öppenhet att acceptera olikheter berikar verksamheten

Uppskattning och glädje

På en sund arbetsplats är det naturligt att man gläds med andra. Vilket också innebär att man är beredd att ge och ta emot såväl uppskattning som utvecklande återkoppling.

Ett uppskattande förhållningssätt är både vägen och målet.

Din framgång är allas framgång – Din glädje är allas glädje

Egen utveckling

Viljan att utvecklas är något som finns inbyggt i oss människor, även om det finns i olika stora doser hos olika personer och under olika perioder i livet.

En sund arbetsplats kan erbjuda en bra blandning av förutsägbarhet och utmaningar utifrån dina behov och ambitioner.

Ledarskap är att få andra att växa – När medarbetarna växer utvecklas verksamheten

Hur du kan gå vidare

Är det något du känner igen? Något du tänkt du behöver ta tag i?

Kanske är du osäker på vad som är bäst att börja med, eller hur du ska gå tillväga?

Utifrån kartläggning och analys ger vi förslag på vad som är lämpligast att ta tag i på just din arbetsplats eller verksamhet

Hör av dig så vi kan prata vidare! Enklast är att du ringer eller mejlar:

En sund arbetsplats (sammanfattning)

Säkerhet

Att inte kunna känna sig säker – fysiskt och/eller psykiskt – på arbetsplatsen är ett starkt stressmoment som måste åtgärdas

Stabilitet

Flexibilitet och förändring eller stabilitet och långsiktighet? Hur du väljer påverkar hur medarbetarna är mot varandra

Gemensamma värderingar

En arbetsplats där man delar ett antal värderingar har så mycket lättare att röra sig framåt – dessutom i rätt riktning

Bra kommunikation

När kommunikationen är dålig är det mycket som kan gå snett – med onödiga extrakostnader som följd

Ansvarstagande

Ta ansvar handlar om att förstå och utföra sitt uppgift men också om att man vill bevara och utveckla det som gör arbetsplatsen sund

Ömsesidigt utbyte

Kundens behov i centrum – Javisst, men inte så att chefer och medarbetare förväntas  ge upp sig själva och sina behov fullständigt

Acceptans

Respekt för andras kunskap och åsikter förutsätter att man är öppen för att lyssna på och lära av andra

Uppskattning och glädje

Att visa uppskattning och glädjas med andra är viktiga byggstenar i att skapa en positiv och utvecklande kultur

Egen utveckling

Den som vill växa och utvecklas ser till att få möjlighet att göra det – om inte här så på nästa arbetsplats

Hur du kan gå vidare

Är det något du känner igen? Något du tänkt du behöver ta tag i?

Kanske är du osäker på vad som är bäst att börja med, eller hur du ska gå tillväga?

Utifrån kartläggning och analys ger vi förslag på vad som är lämpligast att ta tag i på just din arbetsplats eller verksamhet

Hör av dig så vi kan prata vidare! Enklast är att du ringer eller mejlar:

Kontaktuppgifter